Kompletné zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) v spoločnosti clamoris s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica 974 11, IČO: 47418729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92181/B (ďalej len „clamoris“, „spoločnosť“, „my“, „nás“, „naše“) nájdete na našej webstránke  https://cclinic.sk/privacy. Tieto Zásady stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracúvanie údajov o vás, pri návšteve našej spoločnosti a využívania jej služieb a webovej lokality cclinic.sk (ďalej len „Webová lokalita“).

V texte nižšie nájdete vybrané informácie týkajúce sa nákupu v e-shope a prihlásenia sa k odberu noviniek.

Zhromažďované údaje a ako ich používame

Nakupujem v e-shope:

Ak ste si niečo kúpili v našom e-shope,  ste evidovaný v informačnom systéme e-shop. Jeho účelom je evidencia Vašich údajov, za účelom predaja tovaru a jeho následného zúčtovania podľa  legislatívy. Samotný nákup prebieha v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedených na webovej stránke spoločnosti, na https://cclinic.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Právnym základom pre evidenciu v tomto systéme je zmluva o kúpe (záväzná objednávka) alebo kroky potrebné podľa Vašej žiadosti na prípravu zmluvy (vytvorenie objednávky) a následne zákon o účtovníctve a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Kategórie osobných údajov sú: meno a priezvisko, adresa (prípadne adresa doručenia), e-mail, tel. číslo, údaje o nákupe.

Príjemcovia: Osobné údaje poskytnuté kupujúcim, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nielen u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa webovej domény, dodávateľa webovej stránky, spracovateľa účtovníctva a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov nájdete tu https://cclinic.sk/privacy. Doba uchovania Vašich údajov je 10 rokov.

Právom dotknutej osoby je vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie a právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi), pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy.

 

Prihlásil som sa na odber marketingových noviniek/newsletter, zasielanie dôležitých oznamov pre klientov/:

Aby dotknutá osoba, ktorá nie je klientom, bola odoberateľom  marketingových oznamov  spoločnosti, musí dať najskôr svoj súhlas na to aby bola zaradená v danej evidencii, v inom prípade nie je v tejto evidencii. Účelom je zasielanie reklamných a marketingových oznamov  prostredníctvom zasielania newslettrov. Klientom môžeme zasielať tieto oznamy aj bez výslovného súhlasu, to však využívame iba pre dôležité oznamy.

Právnym základom pre zasielanie týchto newslettrov je súhlas dotknutej osoby a pre  zasielanie dôležitých informácií klientom je oprávnený záujem.

Kategórie osobných údajov ktoré poskytuje dotknutá osoba sú: meno a priezvisko, e-mail, tel.číslo a adresa.

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú spracovávané na tento účel len v osobitnej marketingovej evidencii. Súhlas je neprenosný v rámci poskytovania služieb. Marketingové aktivity sú spoločnosťou vykonávané priebežne počas roka. V prípade že by ste si neželali, aby Vám boli tieto reklamné oznamy zo strany spoločnosti zasielané, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade  oprávneného záujmu namietať. Súhlas odvoláte alebo námietku uplatníte aj prostredníctvom odkazu, ktorý bude zasielaný spolu s newslettrom a budete z danej evidencie odstránený/á. Inak súhlas platí až do odvolania. V prípade zasielania dôležitých oznamov platí oprávnený záujem do 2 rokov od poslednej návštevy kliniky, alebo do podania námietky.

Príjemcovia: Osobné údaje sú spracovávané nielen u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa webovej domény, dodávateľa webovej stránky, spracovateľa účtovníctva a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov nájdete tu https://cclinic.sk/privacy.

Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na výmaz/odstránenie, právo na odvolanie súhlasu, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať.

 

Ako sa môžete voliteľne prihlásiť k alebo odhlásiť z odberu marketingových aktivít – právo namietať a právo odvolať súhlas

V každej odoslanej komunikácii Vám ponúkneme možnosť odhlásiť sa z odoberania priameho marketingu (to považujeme za odvolanie súhlasu alebo uplatnenie námietky), súhlas môžete odvolať alebo námietku uplatniť zaslaním mailu na adresu data@cclinic.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, váš súhlas na zasielanie newslettrov platí neobmedzenú dobu až do odvolania, zasielanie dôležitých oznamov pre klientov do 2 rokov od poslednej návštevy kliniky. Pri všetkých marketingových aktivitách má dotknutá osoba právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a ďalších Vašich právach nájdete na https://cclinic.sk/privacy.