1. Úvod

1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) v spoločnosti CONCEPT CLINIC s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 47418729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92181/B (ďalej len „CONCEPT CLINIC“, „spoločnosť“, „my“, „nás“, „naše“) stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracúvanie údajov o vás, pri návšteve našej spoločnosti a využívania jej služieb a webovej lokality www.cclinic.sk (ďalej len „Webová lokalita“). Spoločnosť prevádzkuje zdravotnícke zariadenie a zariadenie starostlivosti o ľudské telo v Polyfunkčnom centre Zuckermandel, na adrese Žižkova 22B, 811 02 Bratislava (ďalej ako „Klinika“). Využívaním služieb spoločnosti CONCEPT CLINIC a používaním Webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich údajov v súlade s týmito Zásadami.
Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať na t.č. +421 (2) 3231-3333 v pracovných dňoch čase od 8.00 do 18.00 alebo emailom na adrese data@cclinic.sk, alebo osobne na Klinike.

2. Zhromažďované údaje a ako ich používame

Účelom evidencie klienta (ako dotknutej osoby) v tomto informačnom systéme je poskytnutie zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č.  576/2004Z.z. je právnym základom tejto evidencie, ďalej však môže byť aj predzmluvný vzťah a plnenie zmluvy, či oprávnený záujem spoločnosti.

Kategórie osobných údajov  vo vzťahu k poskytovaniu  zdravotnej starostlivosti sú: titul, osobné identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska), zdravotné údaje potrebné a zistenie anamnézy, údaje o poučení a informovanom súhlase, údaje o terajšej chorobe a o subjektívnych problémoch osoby, objektívny fyzikálny nález,          údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a významných okolnostiach o zdravotnom stave a postupoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti (vyšetrenia poskytnuté, objednané, a pod.), údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej práceneschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,  diagnóza (aj pracovná),epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľa.

Kategórie osobných údajov vo vzťahu k predzmluvnému vzťahu a následnému plneniu zmluvy sú: titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefón, u cudzinca číslo cestovného pasu,  národnosť alebo komunikačný jazyk klienta, číslo bankového účtu, číslo klienta, identifikačné údaje blízkej osoby, agentúra (pre agentúrnych klientov), produkty a k nim viažuce sa zmluvy, poskytnuté služby/úkony, poplatky za úkony, termíny návštev, ošetrujúci zdravotnícky pracovník, fotodokumentácia, komunikácia s klientom – odoslane SMS a pod.

Kategórie osobných údajov vo vzťahu k uplatňovaniu a preukazovaniu právnych nárokov sú: vyššie spomenuté, a údaje o poskytnutom zákroku/službách (vrátane podpisu, dátumu, ceny, fotodokumentácie a podporných údajov zo zdravotnej dokumentácie).

Poskytnuté údaje sú spracovávané elektronicky prostredníctvom medicínskeho softvéru vyvinutého na mieru, externým poskytovateľom, do ktorého majú zamestnanci rôzne práva vstupu, vo vzťahu k svojmu pracovnému zaradeniu. V tlačenej podobe existujú bežné záznamy z vyšetrení, uzatvorenia zmluvy s klientom, a pod., kde zložka klienta je dostupná iba oprávneným zamestnancom. Záznamy sú chránené v kartotéke a zároveň uzamknutej miestnosti. Doba uchovávania záznamov z poskytovania zdravotnej starostlivosti je 20 rokov od poslednej návštevy kliniky, a v prípade predzmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy je 10 rokov, ak je uzatvorená zmluva s klientom, alebo 6 mesiacov po poslednom kontakte.

V prípade oprávneného záujmu, uplatňovania a preukazovania právnych nárokov je obdobie po poskytnutí zákroku alebo po skončení zmluvy, kde sa osobné údaje uchovávajú po dobu 10 rokov po vysporiadaní platieb.

Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nielen u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa externého úložiska softvéru, spracovania účtovníctva, a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený na rovnakej stránke ako táto politika, teda na https://cclinic.sk/privacy.

Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania, a v prípade oprávneného záujmu aj právo namietať. Ďalej právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi)je právom dotknutej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy alebo súhlasu. V prípade odvolania súhlasu sa postupuje podľa kapitoly 8.2 tejto politiky, a v prípade uplatnenia námietky podľa kapitoly 8.1 tejto politiky. Všeobecný postup na uplatnenie ďalších práv je opísaný v kapitole 9. tejto politiky.

V časti Beauty&Body spracováva spoločnosť údaje o klientovi, ktoré potrebuje pre prihlásenie klienta na termín návštevy, či aktivity (do rezervačného systému) v spoločnosti. Zároveň v časti Body, je klient povinný vypísať pred samotnou aktivitou v klinike Vyhlásenie o zdravotnom stave a v časti Beauty má možnosť doplniť informácie o svojom zdravotnom stave na skvalitnenie služieb. Účelom je poskytnúť Vám služby za dohodnutých podmienok, ktoré ste  si objednali vo vzťahu k cvičeniu alebo objednaním beauty procedúry, vrátane schválenia našich všeobecných podmienok, ktorými sa riadi náš vzájomný vzťah. Právnym základom pre evidenciu v tomto systéme je zmluva a zákon o účtovníctve a výslovný súhlas v údajov o zdravotnom stave (výnimka podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kategórie osobných údajov sú: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a v prípade využitia služieb Beauty aj informácie o zdravotnom stave poskytnuté v Beauty dotazníku.

V prípade vstupov na cvičenia a vykonania ošetrenia pleti, je nutná rezervácia vopred, buď osobne, telefonicky alebo v prípade cvičenia aj cez informačný systém. Povinné údaje sú označené v rezervačnom formulári alebo dotazníkoch, ktoré potrebujeme na poskytnutie služby a ich poskytnutie je povinné na dobu trvania zmluvy. Doba uchovávania údajov je 10 rokov. V prípade skončenia zmluvy budeme tieto údaje spracúvať na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov , spravidla 10 rokov od prvej možnosti právo uplatniť.

Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nie len u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa externého úložiska softvéru, spracovania účtovníctva, a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený na rovnakej stránke ako táto politika, teda na https://cclinic.sk/privacy.

Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania, a v prípade oprávneného záujmu máte právo namietať, v prípade súhlasu právo súhlas kedykoľvek odvolať (to nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu). Ďalej právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi)je právom dotknutej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy alebo súhlasu.  V prípade odvolania súhlasu postupujte podľa kapitola 8.2 tejto politiky, a v prípade uplatnenia námietky podľa kapitoly 8.1 tejto politiky. Všeobecný postup na uplatnenie ďalších práv je opísaný v kapitole 9. tejto politiky.

Aby ste evidovaný v informačnom systéme e-shop, to znamená že ste si u nás niečo kúpili. Teda účelom je evidencia Vašich údajov, za účelom predaja tovaru a jeho následného zúčtovania podľa  legislatívy. Samotný nákup prebieha v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedených na webovej stránke spoločnosti, na https://cclinic.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Právnym základom pre evidenciu v tomto systéme je zmluva o kúpe (záväzná objednávka) alebo kroky potrebné podľa Vašej žiadosti na prípravu zmluvy (vytvorenie objednávky) a následne zákon o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Kategórie osobných údajov sú: meno a priezvisko, adresa (prípadne adresa doručenia), e-mail, tel. číslo, údaje o nákupe.

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nielen u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa webovej domény, dodávateľa webovej stránky, spracovanie účtovníctva a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený na rovnakej stránke ako táto Politika, teda na https://cclinic.sk/privacy. Doba uchovania Vašich údajov je 10 rokov.

Právom dotknutej osoby je vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie a právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi)pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy.

Aby dotknutá osoba, ktorá nie je klientom, bola odoberateľom marketingových oznamov  spoločnosti, musí dať najskôr svoj súhlas na to aby bola zaradená v danej evidencii, v inom prípade nie je v tejto evidencii.

Účelom je zasielanie reklamných a marketingových oznamov prostredníctvom zasielania newslettrov. Klientom môžeme zasielať tieto oznamy aj bez výslovného súhlasu, to však využívame iba pre dôležité oznamy.

Právnym základom pre zasielanie týchto newslettrov je súhlas dotknutej osoby a pre zasielanie dôležitých informácií klientom je oprávnený záujem.

Kategórie osobných údajov ktoré poskytuje dotknutá osoba sú: meno a priezvisko, e-mail, tel.číslo a adresa.

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú spracovávané na tento účel len v osobitnej marketingovej evidencii. Súhlas je neprenosný v rámci poskytovania služieb. Marketingové aktivity sú spoločnosťou vykonávané priebežne počas roka. V prípade že by ste si neželali, aby Vám boli tieto reklamné oznamy zo strany spoločnosti zasielané, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade oprávneného záujmu namietať. Súhlas odvoláte alebo námietku uplatníte aj prostredníctvom odkazu, ktorý bude zasielaný spolu s newslettrom a budete z danej evidencie odstránený/á. Inak súhlas platí až do odvolania. V prípade zasielania dôležitých oznamov platí oprávnený záujem do 2 rokov od poslednej návštevy kliniky, alebo do podania námietky.

Príjemcovia: Osobné údaje sú spracovávané nielen u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa webovej domény, dodávateľa webovej stránky, spracovateľa účtovníctva a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov nájdete tu https://cclinic.sk/privacy.

Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na výmaz/odstránenie, právo na odvolanie súhlasu, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať.

Účelom evidencie spracovávania osobných údajov zmluvných partnerov, ako fyzických osôb je uzatvorenie zmluvného vzťahu a plnenie zmluvy, v rámci informačného systému Evidencia zmlúv.

Právnym základom je Obchodný zákonník a samotná zmluva so zmluvným partnerom.

Kategórie osobných údajov sú údaje fyzickej osoby potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom.

Zmluvy sú uchovávané v uzamknutých skriniach a uzamykateľných kanceláriách u zodpovednej osoby za ich uschovanie. Doba uchovávania je 10 rokov po platnosti zmluvy. Zmluvy sú poskytované aj sprostredkovateľom, pre zabezpečenie služieb v zmysle platnej legislatívy SR, napr. vedenie účtovníctva, ktoré má spoločnosť zabezpečené externe.

Právom dotknutej osoby je byť informovaný, kde má ďalej právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie.

Účelom kamerového systému je monitorovanie príchodov a odchodov a pohybu, zamestnancov a najmä cudzích osôb (klientov) na ochranu majetku spoločnosti, a pre prípadné konanie o priestupkoch a trestných činoch v priestoroch prevádzkovateľa.

Právnym základom je oprávnený záujem na ochranu bezpečnosti a majetku spoločnosti.

Kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané v tomto systéme je podobizeň osoby, záznam konania osoby v určitom mieste v určitom čase v priestoroch spoločnosti.

Kamery sú umiestnené v spoločnosti najmä na chodbách a spoločných priestoroch, kde priestory sú označené ako monitorované, vrátane informovania dotknutých osôb prostredníctvom upozornenia. Doba spracovania záznamov z kamerového systému je 15 dní ak nie je záznam použitý v konaní o priestupku alebo trestnom čine alebo na iné konanie. Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na výmaz, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať, v rozsahu v akom je to pri tomto type informačného systému technicky a právne možné a dovolené v rámci GDPR.

Ak ste naším zamestnancom, informáciu o spracúvaní ste dostali pri podpise pracovnej zmluvy, jej aktuálnu verziu nájdete na vnútornej sieti alebo na oddelení ľudských zdrojov

Pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo by si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na data@cclinic.sk.

3. Ako zdieľame a odhaľujeme údaje o Vás

3.1 Informácie o Vás môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi (sprostredkovateľmi) kvôli účelom uvedeným v týchto Zásadách a nemožnosti si ich zabezpečiť vo vlastnej réžii (ako napr. účtovníctvo, používaný firemný softvér, bezpečnosť IT, agentúry, laboratória, a pod.). Najčastejšie dôvody zdieľania údajov so sprostredkovateľmi:

  • potrebné zahrnúť poskytovateľa služby tretej strany na zjednodušenie alebo rozšírenie našich služieb,
  • nemožnosť si ich zabezpečiť činnosť vo vlastnej réžii,
  • vyžaduje to súdny príkaz alebo právna alebo regulačná požiadavka predpisu, plnenie zmluvy,
  • dôjde k predaju alebo prevodu spoločnosti,
  • treba vynútiť dodržiavanie našich podmienok použitia,
  • treba zaistiť bezpečnosť našich klientov a zamestnancov, a tretích strán,
  • treba chrániť naše práva a majetok, a práva a majetok našich klientov, zamestnancov, a tretích strán.

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a iných tretích strán je na uvedený na našej webovej stránke TU.

4. Ako sa môžete voliteľne prihlásiť k alebo odhlásiť z odberu marketingových aktivít

4.1 Spoločnosť CONCEPT CLINIC môže použiť Vaše údaje na účely priameho marketingu, ak nám dáte na to Váš súhlas alebo sme to vyhodnotili ako svoj oprávnený záujem (najmä ak ste sa stali našim klientom). Medzi firemné marketingové aktivity patria najmä zasielanie newslettrov, zasielanie dôležitých oznamov a prezentácie našich služieb v tlači a na sociálnych sieťach. Zákon pred odoslaním priameho marketingu, či použitím vybraných údajov vyžaduje získať Váš predchádzajúci súhlas, alebo v prípade, ak ste naším klientom, môžeme tak robiť aj na základe tzv. oprávneného záujmu, za ktorý sa priamy marketing považuje, pokiaľ Vám zasielame informácie o podobných službách, aké ste u nás využili.

V každej odoslanej komunikácii Vám ponúkneme možnosť odhlásiť sa z odoberania priameho marketingu, alebo aj odhlásením sa prostredníctvom Webovej lokality, alebo zaslaním mailu na adresu data@cclinic.sk alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu. Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, váš súhlas na zasielanie newslettrov platí neobmedzenú dobu až do odvolania, zasielanie dôležitých oznamov pre klientov do 2 rokov od poslednej návštevy kliniky a prezentácie našich služieb v tlači a sociálnej sieti do 5 rokov od získania súhlasu. Pri všetkých troch marketingových aktivitách má dotknutá osoba právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

5. Súbory cookies a iné technológie

5.1 Prostredníctvom používania súborov „cookie“ automaticky zhromažďujeme údaje. Súbor cookie je textový súbor, ktorý obsahuje malé množstvo údajov. Tieto údaje môže webová lokalita odoslať do vášho prehliadača a môžu sa potom uložiť vo Vašom počítači ako značka, ktorá charakterizuje váš počítač, ale nepomenúva Vás. Webová lokalita používa súbory cookie, aby Vás lepšie obslúžila, keď sa vrátite opäť na Webovú lokalitu. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil, pred tým, ako prijmete súbor cookie. Budete tak mať príležitosť rozhodnúť sa, či ho chcete prijať, alebo nie. Svoj prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby zakázal súbory cookie; ak to však urobíte, niektoré časti z našej Webovej lokality nemusia fungovať správne.

6. Odkazy na iné webové lokality a sociálne média

6.1 Keď poskytneme odkazy na iné webové lokality, robíme to iba na informačné účely. Neovládame iné webové lokality a netýkajú sa ich tieto Zásady. Ak pomocou poskytnutých odkazov prejdete na iné webové lokality, prevádzkovatelia týchto webových lokalít môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady sa môžu od tých našich líšiť.

6.2 Na niektorých stránkach našej Webovej lokality, môžu tretie strany, ktoré poskytujú obsah, aplikácie alebo doplnky prostredníctvom našej Webovej lokality, sledovať Vaše používanie obsahu, aplikácií a doplnkov alebo pre vás môžu prispôsobiť obsah, aplikácia a doplnky. Napríklad keď zdieľate článok pomocou tlačidla na zdieľanie prostredníctvom sociálnych médií na našej Webovej lokalite (napr. Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Tumbr), sociálna sieť, ktorá vytvorila tlačidlo, zaznamená, že ste to urobili.

7. Uchovávanie údajov

7.1 Informácie a údaje o Vás nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné pre poskytnutie služby alebo pre zákonné požiadavky. Vezmite však, prosím, na vedomie, že niektoré informácie môžeme uchovávať aj po tom, čo zrušíte svoj účet, odoberiete súhlas, alebo uplatníte námietku u nás, napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad uchovávanie informácií pre daňové a účtovné účely, či preukazovanie právnych nárokov.

7.1 Uchovávanie údajov je individuálne vo vzťahu k informačnému systému.

8. Právo namietať a právo na odvolanie súhlasu

8.1 Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u nás alebo emailom na adrese  data@cclinic.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

8.1.1 Na účel obhájenia oprávneného záujmu máme vyhotovený test oprávneného záujmu tzv. test proporcionality oprávneného záujmu, ktorý môžeme na požiadanie sprístupniť na základe žiadosti zaslanej na adresu data@cclinic.sk alebo listom zaslaným poštou na našu adresu.

8.2 Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, ak ide o súhlas na marketing, alebo emailom na adrese data@cclinic.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

9. Vaše ďalšie práva

Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na Vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o Vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom.

Ak ste sa rozhodli byť zaregistrovaný a mať účet (v našom e-shope), potom môžete pristupovať aj sami k svojím osobným údajom, ktoré o vás máme prostredníctvom Vášho účtu, aby ste získali ich kópiu a aby ste mohli opraviť, zmeniť alebo odstrániť informácie, ktoré sú nepresné. Svoj účet môžete tiež kedykoľvek zrušiť.

Pri poskytovaní údajov je Vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, používateľské meno (ak ide o účet) a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv.

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi.

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.

Vaše práva si môžete uplatniť osobne u nás, alebo kedykoľvek e-mailom na adrese data@cclinic.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

10. Informačná bezpečnosť

10.1 Aplikujeme príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných informácií, ktoré sú pod našou kontrolou, pred neoprávneným prístupom, zberom, využívaním, prezradením, kopírovaním, úpravou alebo likvidáciou. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch.

10.2 Keď máte heslo, ktoré vám umožňuje prístup na našu Webovú lokalitu, nesiete zodpovednosť za udržanie bezpečnosti a dôvernosti tohto hesla.

11. Internetové prenosy

11.1 Vzhľadom na to, že internet je globálne prostredie, používanie internetu na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov nevyhnutne obsahuje prenos údajov v medzinárodnom meradle. Aj keď vo všeobecnosti uchovávame všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom lokálnych evidencií, firemného softvéru, externého úložiska (cloud), Webovej lokality vo Vašom regióne, je možné že Vaše osobné údaje budú prenesené subjektom mimo váš región (mimo SR), avšak stále v rámci EÚ, kde platí Nariadenie EÚ 2016/679 (napríklad pre zahraničných klientov v Európskom hospodárskom priestore a pod.). Ak sa uskutoční taký prenos, zaisťujeme, že sa uskutoční v súlade so zmluvnými alebo inými opatreniami na ochranu týchto získaných osobných údajov.

12. Používanie tejto Webovej lokality neplnoletými osobami

12.1 Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej Webovej lokality, získajte povolenie svojho rodiča/opatrovníka. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli informácie, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich informácie.

13. Aktuálnosť a zmeny Politiky

13.1 Táto Politika bola vydaná a aktualizovaná ku dňu 02.05.2018. Vždy, keď sa tieto Zásady zmenia, na našej webovej stránke je zverejnená nová aktualizovaná Politika, kde tá predošlá je stiahnutá z webu. Na webovej stránke https://cclinic.sk/privacy sa nachádza vždy aktuálna verzia.

14. Otázky týkajúce sa Zásad

14.1. Ak máte otázku, pripomienku alebo sťažnosť k týmto Zásadám alebo nášmu nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese data@cclinic.sk, alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu.